Background
Informatie Over dit verslag

Duurzaamheid
draait om dóen!

In dit Duurzaamheidsverslag van HZPC Holland B.V. doen we voor het eerst verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2013. Bij het opstellen van het Duurzaamheidsverslag, dat elke twee jaar zal worden gepubliceerd, zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) 3.1 niveau C gevolgd. Het verslag is niet extern geverifieerd.

Het Duurzaamheidsverslag is bedoeld voor onze stakeholders zoals medewerkers, telers, kwekers, certificaathouders en ketenpartners. En voor iedereen die interesse heeft in onze duurzame activiteiten. De komende verslagperiode zullen ook buitenlandse vestigingen van HZPC worden meegenomen in de duurzaamheidsstrategie.

Voor vragen over ons Duurzaamheidsverslag of over de activiteiten van HZPC kunt u contact opnemen met: sustainability@hzpc.nl

 

GRI Tabel

GRI
Code

GRI G3.1 Toepassingsniveau C. Richtlijnen informatie

Toelichting

     
1 Strategie en analyse  
1.1 Een verklaring van de Raad van Bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie *
1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden * *
2 Organisatieprofiel *
2.1 Naam van de organisatie HZPC Holland B.V.
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten *
2.3 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden *
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Joure, Nederland
2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidkwesties) *
2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm *
2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten) *
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie *
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom N.v.t.
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend *
3 Verslagparameters  
  Verslagprofiel  
3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 2013
3.2 Datum van het meest recente verslag September 2014
3.3 Verslaggevingcyclus (jaarlijks, tweejaarlijks) Tweejaarlijks
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan *
  Reikwijdte en afbakening van het verslag  
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: relevantie, materialiteit en stakeholders *
3.6 Afbakening van het verslag (bv. landen, divisies, dochterondernemingen, gehuurde faciliteiten, samenwerkingsverbanden, leveranciers) In dit verslag wordt verslag gedaan over de bedrijfsvoering in Nederland.
3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag N.v.t.
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten N.v.t.
3.10 Uitleg over de gevolgen van evt. herformuleringen van eerder verstrekte informatie N.v.t.
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden van het verslag N.v.t.
3.12 Inhoudsopgave *
4 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid  
  Bestuursstructuur  
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam *
4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft *
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam

N.v.t.

4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam * *
4.6 Processen waarmee de Raad van Bestuur waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden *
4.8 Intern ontwikkelde missieverklaringen en gedragscodes die van belang zijn voor de MVO-prestaties van de organisatie, met name van invoering ervan * * *
4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of standaarden die de organisatie onderschrijft * * *
4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties *
  Overleg met belanghebbenden  
4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie *
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders *
4.16 Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten *
     
  Economische prestatie-indicatoren  
     
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd *
     
  Milieu prestatie-indicatoren  
     
  Energie  
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron *
EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlaging van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven *
EN14 Strategieën, huidige maatregelen, en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van biodiversiteit *
     
  Sociale prestatie-indicatoren: Arbeidsomstandigheden  
     
LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio *
  Verhouding tussen werknemer en werkgever  
LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt  
LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief specificatie in collectieve overeenkomsten Dit is in Nederland wettelijk geregeld.
  Gezondheid en veiligheid  
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio *
  Opleiding en onderwijs  
LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling *
  Diversiteit en kansen  
LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers naar geslacht, leeftijdsgroep en minderheid (diversiteit) * *
  Gelijke beloning voor vrouwen en mannen  
LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkercategorie *
     
  Sociale prestatie-indicatoren: Mensenrechten  
     
HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid *
     

Andere hoofdstukken

Hoofdstuk 1 Bericht van de CEO lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 2 Highlights lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 3 Over onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 4 Duurzaamheid in onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 5 HZPC en medewerkers lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 6 De aardappel: het beste uit de grond lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 7 Zorg voor het milieu lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 8 Werken aan voedselzekerheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 9 Maatschappelijke betrokkenheid lees dit hoofdstuk

terug naar de beginpagina